Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/38

Այս էջը սրբագրված է

ՈՂՋՈՅՆ ՀԱՅՐԵՆԱՊԱՇՏ ԳՐՈՂԻՆ

1920ական թուականներուն, եղեռնէն մազապուրծ հայութիւնը ապաստան գտաւ պատմական ու վաճառաշահ Հալէպ քաղաքը, մարմնաւորելով սփիւոքի մայը գաղութը: Ամին բան կորսնցուցած տարագիր բազմութիւննեը հաստատուեցան քաղաքի արուարձաններուն միջ' Նոը Գիւղ. Հիօլլիւք, Շիյխ Մաքսուտ, Աճուրլուք եւ էլ Աշըաֆիի Այս վերջինին միջ էը, ոը իը ւսչքեըը աշխաըհի բարիին րս չարին դիմ կը բանաը Թոըոսը 1928ին Կեանքը ղժուաը ու դժնդակ դարձնելու բոլոը տուեալնեըը ունիը Տաւրստիին: ժւս|ռոսո, բլուըի մը վըալ թառած, հեգնանքով ու տեսակ մը աըհամաըհանքով կը դի¬ տիր վաըը' դաշտին միջ փռուած «Նոը Գիւղ»ը եւ Հալիպի նշանսսոը բեըդը, ոըուն հետ բաըճըութեան նոյն հոըիզոնականին վըա| կը գտնուիը.. Քանի մը դպըոցնեըու շիմեըը մաշեցնե|Ւ, ետք, նախակըթա- ըանի վկայականն ի ճեռին, կը մտնիր Aleppo College. րսըկի մեծ ոս¬ տումով մը, 1944ին, ինքղինք կը նետիր Կիպըոսի Մելգոնեան Կըթ Հաստատութիւնը Հոն իը դասագիըքեըին տասնապատիկ աւելի թիլով կ ՛ընթերցիր հայ եւ միջազգային մեծ գըողնեըու գործերը Բայց իը հայու սիըտին ու միտքին միջ լայն տեղ գտան համաշխաըհւպին եըկըոըդ պատերազմին յաղթական դուըս եկած հա|ըենի «Ձեւրւկ ազգային, բովանդակութեամբ սոցիալիստական» հըատաըակու- թիւննեըը Արդին եըիտասաըղութեան սեմին ՛սերս Ատած Թոըոսը. ըլլալով ընկեըային. անմիջական ու մանաւանդ ըմբո ստ նկարագրի տիր, եւ չհաւատալով «երկնային դըաիւտի» առասպելին. կեըադար- ձաւ իը ծննդավայրը, ու նետուեցաւ ընկեըային յուզումնեըու յոըձանուտին միջ. ոըպիսզի այս եըկըին վըայ հիմնի շահագործումի, չքաւոըութենի զերծ նոը աշխարհ մը. |աը եւ նման երկնայինին.

Քեըթուածնեըու քանի մը հատորներով, սուըիւսհայ թի լիբա- նանահայ մամուլին ու պարբերական‘սեըուն ւ1իջ իը ստոլսսգըու թիւննեըով բաւական հռչակի տիրացած Թոըոսը. արդին կեանքի մեծ քայլը առած, մեկնեցաւ տիկնոջ հետ իը պաշտած հայրենիքը, ոը քանի մը տարիների ի վեր իը համալսարանին դոները լայնօըին բացած իը սփիւոքահայ ուսանողնեըու աոջեւ: Հոն' հայրենի հողին վըայ աոաւել եւս ուռճացաւ. յոըդեցաւ գրելու իը կիրքը Բժշկական համալսարանի դասախօսութեանց հետեւելով հանդերձ, աշխատակ- ցեցաւ հայրենի գրական մամուլին, եւ սակայն' չմոոցաւ սփիւոքահայ թերթերը, հեռաւոը հայրենիքին ուղւսըկելով իը յօդուածնեըը: Հայն ու Հայաստանը յուղող բոլոր հարցերը իրենց աըճագանգը գտան ու լուծումնեըու յանգեցան իր գրիչին հարուածներով Չեղաւ որեւի կա- ըեւոը կամ անկաըեւոը երեւո|թ. որան մասի՛ս իր հեղինակաւոր տե- սակիտն ու կարծիքը չտար Ոըպիս հաւատարիմ մարտիկ «Յաւի- տենական Պալքաը»ի տեսութեան. գործնականօըին մասնակցեցաւ Եղեռնի 50 ամեակին Երեւանի տարերային ցո|ցերուն. հիւրասիր- ւելով հայրենի «միլիցատուներու» միջ. 37