Այս էջը սրբագրված է

ա ՀՏԴ 891.981-3: ԳՍԴ 844-4 ^ Ե 583 Հրատարակվել է պետական, պատվերով Հրատարակության պատրաստեց' Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արթուր Անդրանիկյանը Եսայան Զ. «Ավերակներուն մեջ»: (Վավերապաաում): Եր.: «Գրական հայրենիք» («Հայաստան»), 2006թ, 208 էջ: Զապել Եսայանի (1878-1943) «Ավերակներուն մեջ» երկը 1909թ. Ադանայի կոտորածների տպավորությունների արձագանքն է' գրված «մահվան ականատեսի» կողմից: Աղետյալներին օգնող հանձնախմբի հետ, Ադանա մեկնած գրողը 1911թ. Կ.Պոլսում հրա¬ տարակում է այս անօրինակ պատումը: Ներկա հրատարակությունը համեմատված է գրողի մահվանից հետո տպագրված մի քանի հրատարակությունների հետ: 4762080000 ե 2006 պպ. 701 (01) 2006 1Տ6^5-540-02()39-1 Գ-ՄԴ 84Հ-4