Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

Դարան— դարակ, պահարան, նաև՝ ծուղակ, որոգայթ Դե դե— (թրք*) մե ծ հա յր, պա֊ պիկ. դե դէ դեն— պապերից Դեդեիլ— օրորվել, տատանվել Դելիիւսւնլը— (թրք*) խենթ ար¬ յուն ունե ցողփ փիերիտ՝ս– սարդ Դեղիններ– տվյալ դեպքում գործադուլարեկներ Դենեմիշ ընել— (թրՔ՝) Դէ*տԽ* Հե– տևել Դե պարտը ման— ( ֆ ր.) վարչա¬ կան բաժան մ ունք, դե պարտ ա ֊ մ ենտ Դեպո— (ֆր.) պահեստ, տվյալ դեպքումՀ բանտ Դեո. - նեով— (ֆր.) ընտիր բեղի շուն Դերդլի— (թրք *) վշտոտ, դար¬ դոտ Դերեըեյի— (թրք*) բռնակալ, իշ՜¬ խանավոր Դեֆ ընել— (թրք.) վռնդել, վը– տարել Դրրջան— նախատական անուն՚, դրուժանի ա՛ղ ավաղվա ծ ձևը Դիեցնի– սնուցել, կեխա(կրե՝լ Գիվալ– (թրք.) ոսկեթելսվ բան֊ ւվածք՝ թա՝վիշի կամ սնդուսի վրա Դհա— (թրՔ–) դեո, տակավին. գյու<ւ– (թրք–) օղու տեսակ, նաև^ ճիշտ, շիտակ Դույզն— քիչ, նվազ, չնչին Գպիլ– դիպչել, կպչել Ըալիլք (թրք–) դաժան է ան գութ Տէաըթիե— (թրք*) ժանդարմ է ոս տիկան Զա ն մե թ— (թրք •) նեղություն Զե ղուլ - հորդել Զենկ— (ֆր*) Ցինկ, տվյալ դեպ քումճ գինետան վաճառասեղա նը։ որն առհասարակ ցինկով Է պատած լինում Զեոալ— սաստիկ եռալ, վխտալ Զիտո— (հուն*) կեցցե Տյուըըե— (թրք*) թեթևսոլիկ Զոմար, կամ ղռմսւր— > (հե¬ ղինակի ձ եռ ագրո ւմ անընթեռ¬ նելի , անծանոթ բառ) էդիյետ տալ— (թրք*) նեղություն տալ, անհանգստացնել էլըաշի— (թրք*) պարագլուխ, պետ, ղեկավար էլիֆ— թուրբերեն ա տառը, մա¬ զի հատուկ հարդարանք1 նույն տառի ձևով էմեք– (թրք*) շանք, աշխատանք էնայի– (թրՔ*) միամիտ, ա֊ պուշ էվելէվելոք– (Ժող.) ավելիով էվիվա— (իտալ, )կենաց 855