Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 1 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1-ին).djvu/5

Այս էջը սրբագրված չէ

ունենալով. նույնությամբ կրկնվում են բոլոր պիեսներում: Այդպիսիները խմբավորված են մի տեղ որպես ընդհանուր ցուցում «Հեղինակի կողմից» վերնագրի տակ: Դուրս է թողնված մի ցուցում միայն, որը ուղղագրության փոփոխության հետևանքով իր նշանակությունը կոցրել է: Ջեր բառը թբիլիսահայ բառբառում երկու իմաստով Լ գործածվում. նշանակում Է և' դեո, և անգամ: Հին ուղղագրությամբ առաջին դեպքում գրվում Էր ջեր. երկրորդ դեպքում ջեր: Եվ քանի որ՝ նոր ուղղագրությամբ երկու դեպքում էլ գրվում է ջեր, ուստի և դրան վերաբերող ցուցման պահպանումն այլևս ոչ մի իմաստ չէր ներկայացնում:

Բացի հիմնական տեքստից հատորը կազմված է նաև «Վարիանտներ» և «Ծանոթագրություններ» բաժիններից:
«Վարիանտներ» բաժնում տեղ են գտել միայն այն տարբերակները, որոնք հյուբի ամբողջական մշակմսւն տեսակետից այլ Լն բուն տԼքստից: Այդսլես Լն, օրինակ, առաջին հատորում «եւաթսւբալա» և «էլի մեկ զոհ» կոմեգիաների վարի- անտները, երրորղ հատորում՝ «մորմ Դանտենի» փոխազրությունը: Ծսւնոը ագ rnt բյու նների բաժինը բաղկացած է երեք հիմնական մասից' 1. Երկի սյատմուբյուն, 2. Տեքստին վերաբերող ծւսնոըություններ և 3. Sbfuuuu- յին տարբերություննևր: «Երկի սլատմուբյանը» վերաբերող մասոսք սկզբամ գաղափար I, տրվօւմ երկի մտսւհղաց ման, ադբյուրի, նրա ււտեղծման հանգամանք ների մասին, հետո գաղափար է տրվու մ առաջին ներկայացման և ւղիեսի ու նրա բեմադրությսւն նկատմամբ f ննաղատու pյան հանղես բերած ամենաառաջին վերաբերմունքի ւքսւ- սին և վերջսւս|ես գաղափար է տրվում ւղիեսի հրատարւսկու բյունների և թարգմւս- նուըյունների մասին: «Տեքստին վերաբերող ծանոբագրուբյուններում», բացի առանձին պսւրզսւ— ըանու մներից, տրվւսծ է նաև վրացերեն, վ՚րանսերեն ղարձվւսծք ների, ինչպես և եղած գրաբար սւրտահա յտու p յու ննե՚րի ршг գ մանու p յու նը: «Տեքսաային տարբերու ըյու ններ» ւՈսսը նւղատակ ուսի ղրամատուրգի ստեղծագործական լւսբորատորիային ծանոթսւցնել, հնարավորությոլն տալ Սուն- ղուկյանով գբաղվող բանսւսերներին գաղափար կազմելու, թե այս կամ այն գըր- վածքը, գեղարվեստական կատարելու ըյսւն տեսակ!,տից, մշակմսւն ինչ սլրոցես I, ասլրել: Այդ կողմից Սունգուկյանը չափազանց հետաքրքիր հեղինակ է: Նա իր գրվածքները մշակել է շսւտ անգւսմներ, ուշսւդրություն ղս րձրևլ յուրաքանչյուր բաոի, ամեն մի մանրամասնության վրա, հղկել իր սլիեսներն անընղհատ, մին- չև որ հասել է հնարավոր կատարելուբյան: Նա սովորուբյուն է ունեցել նույնիսկ արդեն հրատարակված ւզիեսները վերանւսյել: Ջեոսւգրերով հարուստ նրա սւրխի- վում տսլագրված յուրաքանչյուր սլիեսից ւզանսյանվել է մի քանի օրինակ: Այս- Ա|ես օրինակ՝ «Գիջիրվսւն սաբրը խեր է» , կատակի 1901-ի հրատարակո։թյո։ նիգ հեղինակի արխիվում գտնվել է հինգ օրինակ, որոնցից մեկը 1900—ի մայիսի 10-ի խմբագրական ուղղումներով, իսկ մնացած երեքը Սունգուկյանը հայել է 190Տ-ին, առաջինը՛ մայիսի 8 11-ը, երկրորղը՝ հունիսի 21-ին, երրորղլ»' նայն ամսի 24-ին: Եվ ըսսւ որում մի դեւղքում ջնջել է, մի այլ դեսյքամ ջնջածը վերսւկսւնգ- նել, մի տեղ կրհսւտել, մի այլ տեղ լրացրել կամ երկար տատանվել, ըե ինչ Гшп> Vh արտահայտություն գործածի: Օրինակ' առաջին հրատսւրսւկության մևջ այսսլես է' «Արաթինը սիրով զմայլած» (էջ 22), երկրորգ հրատսւրակաթյսւն մեջ ղարօրել է «Արութինը ււիրով սւրբած» (էջ 30) : Վերոհիշյսւլ օրիհակների լուսսւճցք- 7