Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/197

Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

036(58100(006 ^оз6д&0 (ро 003800083(50 80630)0 8030(03 (оо оЭо- 60306 30)60300, 8оо 0038)0083(50 Э063000 6дЭо 30(^0360060306 (ро(оо do- (7՝օօև 806(3300. 8o8icro(^oo, ^обфзРЗ^^О ^73^> <^օ Օձ 0^’օր,° Зад¬ ело 030*8(506 <շ^)(^>օօօ, 8օ8>օՅ, СРО^З?՛^, 30)603, 8>օ օօց8)օօ9ց(5օ °-՜ 63000 Յօ6(յցօօ. оЭ ^0363^060306 ց8)օր;օ (օօ(0օ do(po-obooo6 0800, 8>օ- Зз(^6о(з з^^З^00'’ Ср° 8)о օօց8)օօՅց(5օ Э063000006 д8оооо(р Сгб^ЗСО, g8)OOOQ 60(^08060006 оуо, 8)օ8ց(^0(յ с8 00306 7-*Эо 3033*603- 63 608)30360. 038)30033 ^06(^3030^36 3o6£)6o(j оЭ 00306 *ЗзО(р'Эо Э03- ?с^з ‘Ь-а^^^о^- °<3^з&о °^ь 08*80 *8363(^0 Эо^Ьсрзб1, (0Э3Л00Э0 6д(^>0 (00 ЭоЛ^Ззбо 8օ£)8օ8)0)օ6. *808(033 оЭобо, (03(003^06, 6о(^оЭо6 *80(^3030 (00 00308) 0030- 8»о6 ձօձօԵօհօցՕ 0^ 033636 3&00О 330(^)0000 (ՕՀ> 3^3*8օ66 ^об ^030(0636 80630360. 0Э0ОООО06 д8)ОоЬд(р 6о(р0(^'0(0 303030 (00 д8>со о8)£д8) доб- 'ЭоЭЪд^р. Зо^зз^Эо 00^336 803000630 Э0306636000 (оо 8008)38—608360. (ojo8(oo6 3300^6 ср^З^О^З)՜ (օ(օ*3օձօօօռ). (рзсроз^об. 80630(3» 038)0(006030 oj 030, ցցցձօ joqo 3086(008)0 (00 (^>0*6800306 оббфоф'^ф'Зо j£)8)6o (00£)68)£)(™)ձօօ (00 (038)0(56 ?0- 30(оо2, £)6օյյ8->6օ(5յ(5՚8օ *8363(^06 օՅօ8օօձ6.6033080^(33000 80303000- бооо (00 30060300, 8)0 000306 (0060Q 338)3 *330(530օձօ6օ00 (00 6дЭ Эо- 3038)0(00(3 80030006300. (РОСР'-’З?0^, 3000080*60306 (pg(po ^fob^^o о^о (ро З'д'Эоб 6о(о(оо8)*3о 33800*36063, 0008)3 (oog3(^o3o8)oj3&o(po. (03(003^06,6060Э рззеро 83 о8)о 300603000,00^336 6^ 3080803*603- бооо (Эо8)оЭ 08) 33306000, 00£) gjgb 00336 3030(508)3ձ). сл^з^Бо ЭоАБо^по 'Эдо^о յծձ^օցյքո։ <2. Գ. , ®ЗС?*3^б, 308^38)300 зззсго 6083800 Зозо(рооо)3?

Պետերբուրգ, 1849-ի հունիսի 13-ին

Սիրելի մայրիկ ջան,

Մայիսի 23-ի Ձեր գրածն ստացա այս ամսի 6-ին: Մայրիկ ջան, Ձեր նամակն ինձ շատ ուրախացրեց. համարյա մեկ ամիս Ձեզանից նամակ չունեի և շատ էի անհանգստանում։ Ասում հի, երանի ի՞նչն է պատճառը, որ մայրս այսքան ժամանակ ինձ չի գրում, և ապա սկսում էի մտածմունքների մեջ խորասուզվել: