Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 4 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/634

Այս էջը սրբագրված չէ


աքսահաոպեն—. «Անդրկովկաս յան երկրամաս» к այլն։ — «Աշխարհական եգվիաներ, որոնց պարագլուխն է Մ. հայտնի չէ, թե այս սկզբնատառերի տակ Աղայանը ո“լմ նկատի ունի։ Էշ 432. «Գրեցի Պեաերըուրգ պ. Եգյանցին... և շոսոով էլ ոտացանք մեր տւգած պարագաները» — Աղա յան ի այդ նամակը միայն այս տարի (1963 թ. հուլիսին) մենք գտանք Կ. Եզյանի արխիվում (Լենինդրադ, Ասիայի ժոզո- վուրդների ինստիտուտի արխիվային բաժին, ֆ. 58, դ. 5)։ Նամակն անթվա¬ կիր է, բայց Վահրամ Մանկոլնոլ 1869. թվականի նամակներից իմացվում է, որ այն դրված է նույն թվականի հունվարի վերջերին ու վերաբերում է էջ- միածնի տպարանին հարկավոր «գործիքների» ձեռք բերմանը և տպարանը բարեկարգելու հարցերին։ Նամակն սկսվում է СՈղորմած տեր» արտահայ¬ տությամբ։ Այնուհետև ասված է. СՏպարանի գործիքների մասին քանիցո անդամ դրվեցավ Ձեզ... Ոայց միշտ սխաչ կերպով... Ուստի հարկադրված ենք այժմ ձանձրացնել Ձեզ* խնդրելով այն գործիքները (որոնց մասին դրել Լինք, թե պետք չէ այլևս) և էլի ուրիշ բաներ հետագա ցուցակով»։ Ապա բերված է հարկավոր գործիքների ու պիտույքների ցոլցակըէ Նամակի շարունակության *մեջ ասված է, որ CՏպարանը դեռևս շատ աններելի պակասություններ ունի»։ Դրա հետևանքով տպագրության պատ¬ րաստվող գրքերը չեն կարողանում հրատարակվել։ Վերջում հաղորդված է կաթողիկոսի (Գևորգ Դ.) «մեծ հույսն ու սերը» Եզյանի նկատմամբ. րԱռ¬ հասարակ պիտի ասած, որ վեհափառը մեծ հույս ունի Ձեզ վերա սիրով հանդերձ, որ ամենահարկավորեր ու փափաքելի, իբրև փոխարեն Ջեր% առ հայերն ունեցած ճշմարիտ սրտացավությանը։ Ողջ լերոլքէ Ամենս:խոնարհ ծառա Ձեր ՛Լա գա г Ադայանց»: Էշ 434. «Մանկունին մի թուդթ ըերավ Սինոդից...»— դա այն պաշտոնա¬ կան գրությունն է, որով Աղայանը նշանակվել է էջմիածնի միաբանության օրգանի* сԱրարատ» ամսագրի խմբագիր։ Այն գրված է «Ւ 22 փետրվարիէ 1869 ամի» «ի հաշուարարական մասնէ Սինոդի Սրբոյ էջմիածնի, М 344» ե հասցեագրված է €Խմբագրին Արարատ ամսագրոյ պարոն Ղաղաթոս ԱզայեանցШ Գրության մեջ ասված է, որ «Սինոդն Սրբոյ էջմիածնի տնօրինութեամթ իւրով սկսեալ ի 1-էն հունվարի այսր ամի, կարգեալ է զՋեզ. խմբագիթ Արարատ ամսագրոյ...Я fԹուղթ»֊ն ստորագրել է' €անգամ Սինոդի Գրիգոր եպիսկոպոս Սագին- յան» և Սինոդի ատենադպիրը, որի ստորագրությունն անընթեռնելի է ՍՍՌ կուլտուրայի մինիստրության կից Գրականության և արվեստի թանգա¬ րան, Աղա յան ի ֆոնդ, Л? 815 )։ — «...Խմբագրի անունը շի գրվիր» — ՒրոՔ» *ԱբաՐաէր9՜Ւ խմրագրու- թյան կամ խմբագրի մասին որևէ հիշատակություն չկա ամսագրի ո չ սկրՂ” բում և ո՛չ էլ վերջին էջում, այնպես որ մինչև Աղա յանի այս ինքնակենսա- 634