Էջ:Hagop Baronian, National Bigshots (Յակոբ Պարոնեան, Ազգային Ջոջեր).djvu/129

Այս էջը սրբագրված չէ

ԽԱՋԱՏՈհՐ ՄԻՍԱՔեԱՆ Ինչու կը քնանաք ով պուէտներ, որ երկու յանդ գըտ- նելու համար Պարնասը կը շրջապատէք որպէս զի Մուսայի մը թեւէն քաշէք ել ողորմութիւն խնդրէք իրմէ, նման այն մուրացկաններուն որ եկեղեցիներու շուրջը կը շարվին. ին- չու կը խորթաք ո վ գրագէտներ, որ ձեր հրաշագործ գրիչն երբ մարդու դպցունէք կենդանիի; կը փոխարկէք զայն, ել երբ անասունի զարնէք' մարդու կ'այլափոխէք, արթնցէ՛ք , ի ծունր իջէ՛ք, բացէ՛ք ձեր գլուխներն որպէսզի ամէն մարդ տեսնէ անոնց ունայնութիւնը. Միսաքեանի ճամբուն վրայ փռեցէք ձեր հագուստներն, խունկ վառեցէ՚ք որպէս զի հաճի աշխարհ գալ ձեր Պետն որ սովորութիւն ունի չմօտե¬ նալ երբէք այն մարդերու որ բուրվառով չեն ներկայանար իրեն: Ինչու կ՚ամչնաք հիմայ գինքը պաշտելու: ժամանակով մարդերն երկրպագութիւն ըրած են այնպիսի աստուածներոլ, զորս մենք այսօր կը մորթենք, կասկարայի վրայ կը խորովենք, կ՚ուտենք եւ վրան պատուական գինի կը խմենք: Օն անդր, պագէ՛ք երկիրն, խունկ ծխեցէ՛ք իւր քթին խնդրելով իրմէ որ աթորւ մը առնէ ել գայ նստիլ Ազգային Ջոջերու քով ուր [սունկը հազուագիւտ է: Մի՛ վախնաք, ով բարեկամներ Պուէտիս, չպիտի մորթեմ դինքն, ոչ ալ մի սագի փետուրով պիտի հարուածեմ դինքն, այլ պարզապէս պիտի պատմեմ իւր վարքը, պիտի գովեմ իւր տաղանդն, եթէ ունի: Մաիկ ըրէ՛ք ուրևմն, բայց մի' խըն- դաք. կը սրդողի: 1Տ16 թուակսւնին ծնած է Խաչատուր Միսաքեան որ դասատու անուանված է շատերէն, ազգային երեսփոխան ըետրփսծ չգիտեմ որ թաղէն , Պուէտ յորջորջված է աղայ-