Էջ:Krikor Zohrab, Collected works, vol. 1 (Գրիգոր Զոհրապ, Երկերի ժողովածու, հատոր 1-ին).djvu/429

Այս էջը սրբագրված չէ

տասն և հինգ տարին իվեր գրական կրկեսին, ամենօրյա* պայքարին մեջ ստացված սովորություն մը։ Այս պայքարը' իր հրապարակագրի բոլոր գոյությունն է* իր հոդվածներուն հայտնի երկարո,թյո։նը' փաստերուն առար- կայությանը թվույն նեղ կու դա միշտ, և կր զգաս որ գրիչը՚ ակամա կանգ կառն ու ամեն անգամ» Իր լուրջ ոլ ծանրախոհ հրապարակագրության անմատչելի լեն սակայն ծիծաղն ու ժպիտր. անշուշտ Արևելք/» խմբագրա¬ պետը քիչ անգամ կր խնդա, բայց եթե երբեք գիջանի ծիծա- ղիլ, կատակ ընել, կատարյալ նրբամիտ և զվարթախոհ մար¬ դու մը հայտնության անակնկալը կոլ տա րնթերցողներուն/ Ո՜րչափ ավելի պիտի սիրեինք այս գրական վաստակա¬ վորը թե որ խոժոռելե ավելի դյուրությամբ ժպտիլ գիտնալւ, դատապարտելե ավելի հեշտիվ ներելէ և զարնելե ավելի հա¬ ճույք զգար փայփայելե։ Բյուզանգ Քեչյանի գրականությունը կարծր ու անողոք սրտի մը ցուրտը ունի, պողպատի մը ցուրտը, թերևս անոը համար որ իրեն բաժին ինկող գոյության մը ներկան և ներ¬ կայեն ավելի մութ ապագան կրնգնշմարե, ինքըՏ որ ապե¬ րախտ կռվանի մը վրա մաշեցնելու դատապարտված է հըմ- տության և առուգության պաշար մը, որով աշխարհներ կըր~ նար շինել և որով իրեն համար հազիվ թե տնակ մը կառոԽ֊ ցած է,

Կըմբռնեմ ուրեմն իր գրականության րոլոր կարծրությու¬ նը, և բանաստեղծության և երևակայության այն պակասը որ իր գրվածոց մեջ այնքան զգալի է* Գրական ասպարեզը ընտրած լինելն արդեն* երևակայու¬ թյան ահագին մեկ սխալը կր դավանի ինք և բնական է որ ոխ պահե այդ թշնամ վույն դեմ։ Իր չեգվովը — վասն զի հատուկ լեզու մը ունի այս հրա- պարակագիրր — հստակության և հոծության անհասանելի զուգավորման հարցը լուծած է։ Արվեստիէ գեղեցկագիտական զարտոլղությոլններոլ չի զո֊ 403