Էջ:Manuk Abeghyan Collective works vol. 3.djvu/687

Այս էջը սրբագրված չէ


  Տարոնի պատերազմը..................................................... 452
   
  Բովանդակաությունը-452: ժողովրդական ծագումն ու խմբագրումը-454:
  Պատմականը-458: Վիպական մոտիվներ և գաղափարականացում չափա-
  զանցումով-458: Կրոնական տարրը-466: Ընդհանուր բնավորությունը-471:
         Մաքառում արաբական բռնապետության դեմ
 Ղևոնդ պատմագիր........................................................473
   Ազատագրական կռիվներ-473: Ղևոնդ պատմագիր-473: Գազանություններ    
   և կեղեքումներ-475: Դիմադրություն և ապաստամբություն-477:
 Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցի..................................479
   Կենսագրություն-478: «Պատմութիւն Հայոց»-483: Ինքնակենսագրություն     
   և դրական գործ-483: Նմանողական ոճ. քերթողական արվեստ և «գեղջուկ 
   բան»-485: Հայաստանի վիճակը-486: Հայաստանի ավերմունքի պատ-  
   ճառներն ըստ Պատմագրին և նրա եզրակացությունը-491:
           Տոհմային պատմագրություն
 Թովմա Արծրունի........................................................494
   Կենսագրական-494: Պատմությունը-495:
 Անանուն պատմագիր....................................................498
   Թերի պատմագիրներ-498: Անանուն պատմագիր-499: Գագիկ Արծրունու 
   շինարարությունը-502:
 Մովսես Կաղանկատուացի................................................503
            Վկայաբանություն
 Վահան Գողթնացի.......................................................508
   Նախաբանը-508: Պատումը-510: Հեղինակը-513:
           Վիպական բանահյուսություն
 Պատմական զրույցներ....................................................514
   Անանուն զրուցագիր-514: Զրույցներ Գրիգոր Դերենի մասին-516: Երկրորդ 
   զրույց-517: Երրորդ զրույցը Դերենի մասին-531: Զրույցների բնավորու-
   թյունը-523:
            Հոգևոր երգ
 Սկիզբն ու զարգացումը...................................................526
 Հոգևոր երգի ծագումն և ընդհանուր բնույթը-526: Հոգևոր երգի սկիզբն և     
 նոր երգերի ազատ մուտքը եկեղեցու ժամերգության մեջ-529: Կցուրդներ-
                -692-