Այս էջը սրբագրված չէ


Հա էջ 'ի դժոխս, անբաժանելի Աստուածութեամբ. իսկ մարմինն եդաւ ’ի գերեզմանի, սապէս, անբաժանելի Արտուածութեամ բ։ Ըստ այսմ և մեք ճաշակհմք զմարմին և ղարիւն Յիսուսի Քրիստոսի, խոստովանհալ ՛ի նոսա ղներկայութիւն Աստուածութեան և ո՜չ զներկայութիւն մարդ¬ կային բանական հոգւոյն որ րաժանեալ ի մարմնոյն էջ 'ի դժոխս 'ի փրկել զնտխահարս։ Այսոքիկ ամենայն յօդուածք, որոց կարճառօտիւք պատասխանե- ցաք ըստ ներելոյ ժամանակին, շարեն րզգրքոյկ վարդապետին Գար- բիէլի ի համար հերետիկոսական մատենից, զորս մերժէ և դատապար¬ տի Հայաստանեայցս մի, սուրբ, ընդհանրական և առաքելական եկեղեցի: Ամսօրյայ իբր ժամանակօք յառաջ քան զայս, նախարարն ներքին գործոց իրար եկ եղեալ հոգւոյ և ուղղութեան մատենկանն Այվազովյէսք- ւոյ, աըձակեաց առ նա զհր աման, յաղագս ժողովելո յ զցրուեալ օրի¬ նակս Վարդապետարանին և արգելոյ զուսաՀւել կրօնի հայ մանկտւոյն այնու գրով, յարակցելով, թե ո՜ր և է գիրք կամ մատեան, որ ունի ալան- դել աշակերտաց որպէս ղմատեան ինչ առաջնորդող ի կրօնի, պարտին քննիլ յատեն 'ի Սիւնհոդոսին Սրրոյ էջմիածնի։ Այվաղովսքին րնկալեալ զայս պատուէր, և ահա հրաման արձակի 'ի թեմական ատենէն առ ամենայն ենթադրեալ հոգևոր կառավարութիւնս և անձին и կատարել զհրամանաց պատուէր քաջափայլ նախարարին, յսոելեալ ՛ի հրովարտակս թեմական ատենին, որպէս թէ բացակայութիւն իւր 'ի ժամ տպաութեան' եղեալ իցէ պատճառ սպրդման այլանդակ գաղափարաց, դխոստովանութիւն և զկանոնս Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, որպէս թէ այնոքիկ ամենայն սխալանք իցեն տպագրութեան։ Ո՜վ ծիծաղելի արդարաբանութիւնս։ Սխալանք տպագրութեան համարին առ ամենայն ազգս, եթէ փոխանակ տառիս դ տպեսցի թ, և զայլն։ Միթէ տպարանն շարադրե՞ յինքենէ զնոր պարբերութիլնս, և զո՞ կամի խաբել Այվազովս թին * շե՞մք նորընծա յ ’ի տպագրութեան կամ ի դպրոթեան, և ’ի կեանս մեր ո՜չ սակալ քան զԱյվազովսքին, գրեալ և տպեալ եմք արդեն։ Ամենայն, որ ունի զուղեղ ’ի գլխի։ տեսանէ, եթէ փաոտարանութիւն Այվաղովսքւոյ անադանեալ էքանզի, եթէ սխալանքդ այդոքիկ արդիւնք էին տպագրութեան, և եթէ ինքնին Այվաղովսքին խոստովանի այժմ ղմատենիկն սխալական, է՞ր վասն ուրեմն հրատարակէ զայն և տայ ’ի դպրոցս յուսումն մանկտւոյն» Ո՞չ ապաքէն այս գործ Այաղովսքւսյ ինքնին դատախաղ լինի նմա։ Մարթ էր գայդպիսիս խօսել ’ի կաճառի խելագարաց, այլ ո՜չ երրէք *ի լոյս հրապարակի։ Զվերոգրելոցն ողջոյն իրազեկ արարեալ զՎեհափառ Տեաոնդ, հա