Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

1 '»• ь и лип*։, о г և՝ր.« <»;л, «#Ц ՚*Հէէ—*-'** ր^ր«ք|* f->. <է֊~ ՝-; W»»V ?>rf r**~ ?h «•- »♦֊'֊> ֊ ( Hf*4v՝ я֊ >*• ■* V' ’ Դ-եԿՏէ֊Ա-յ4֊1՝ ՛ «0 «-гИ*А ffW. ^ *•» «Я Г‘Ь**֊ - * Խ ?Н* ~%Ո ։л-,<«—r-*nlK> V*r* Wnh tr-tr*» *~r~i

  • •*֊> ьь

? fbrtf4.։,v4՝ ~*֊h էք Հ *4,֊՝,~&-л • b> StXf* tbfit i»>b 14? ? о-г/ми՝ ttiiMrv j ‘1^/* ?ք»>1. <կ<ք* f 31* է Փ{4*.կք, օրը I Wy*/< if rtf,ъ tsJfttb 'Նկէ. խ նջր !{»><V ^ wtift* ր </ Ift** *Խ*րհ f փէ-քր^ խ։քյ, ք**վ, ՀեօրԼն tյպոՀքձև Г>7 ՚**Հ ՆԼքէր կ'**պ4**շԼՆ պ։ խ ք*„փ*ձ Փ^քէ rWr Նէքե պդ* *»<///« Հ^ամէաք^ •ք L *ձ*շք 'Նfք է*ք *»»•-. f<f ե աԱ պ*աՀքք* t | *պէ փ*՚*քր*չք /*}խ I֊ * կԼ ։* պ*Լ% Լ <>|/, , . «/ էէէէ/ը 11 ՛է ք*}jtfi ԱէեվքէՀ iff *քՕր*է*ը*^Լ քՈէ "V~>4* ք' м far ~զդԼտ~* P fa far ՝ "r-V ձ ¥ »ր*ար*& g*Ai(& faftittAuf խՀյ*»պ~«*Խ*Ա, է&չ ^ք». %*պէէ*. A £»« lrft>*. <M*ftfr»ffat fy*ttjM**nrit թիէ ն&ie^ քփ hswbjbn^ Pfa * . mv £*>§**Л* դ ы* ք—պէք*աէ»*. fJi «**$* ’f fa* PL fa*»P*<*. «•»>и*<цтр „ £*от*мЬг>* & fait fa.fa*m%*f ft <~րձ %?*'}**< _ pi *№iff A 'ft tfaft”* * ttftttfaf teMf i t ,,

  • է^Նք> . btftftf ft f utp <*}**.֊{՝ s*tt 4 <*•»»<fa*-՝pы* f{*•. Pfa ...

ip >Ն<«* մՀ fab *{է<պՀ» ** ■;.՛/ . < *•„. %.MUft*t*ufa « . «*#». falfjttfab Itf »/՛ կ*է*ք*<>՚ք A ։*<- պիէէէՀ} «умжХ'и» A ֊.,*<//.<» քքւնՀքէ% Jft պ}»պի**ի գ "fa ի ■ ՝*՝՝<*< >*.«■> «у։/»»*’ -*W-w P»V fa fa faff «'lw,W։ V/"'- Г*“Ч5Г էն l&jrtttb »<y *A** (՛.«*, *» r. (i I' l. И- r.X ni l. •40UII- ич-Л { )*““ />*►</ M.£wwin / ж.* fi*“* « *Mf tf Wffrb իէ>**ւպ***նfat Լ faib «թքվօ>Ն Ն*էք>֊> f'tttf f'by fafa'bfէ A *»է*Ն*էք if*ft fat*t*r? պէէէ,ր,Հ4է, у է Նքէ rftmanut «/* ճ*> .U*.Aft„tf fatu.y ք,,«'Ա»էք * ^ Wy$ Հ» - *}"*նոտէքէ**'ե t***fa<t*ft Հնձ քէէէէ. Ժ. fa ք. ,~էպէա,դ р,ы fJl ա-հ Լ p։tMi rttM Як թլ •</ > />«-/• ք ^44UtfJfa Հապ+էքփ А *ո*»աա*էք«» ?{'*•*$' '*>'* • >/<»*}’* у <պ»*(ք,Ն lymjlf Լք, «7 ք ttfjfat քքէէէր^րէէէէէ fjfa նքէ . A y**'5f jpfty և խաէփաաձ, պա. A~,,t պէ,4 JLbvttfattf l", ^ էք պրձֆ "fatir'bf* ~4»»< £Ա tmit i ?ՀՆ :4****ГГ * «41^ <րՀ?"*է

Г~Ъ &է*Հէ
JայՀէէնէքկքէ А ушрп». է#քՆ ■■:

j fa fa*4«r tt* »*>* ЖшЬ" ! fcfa** . «֊у I Д/ $%լք,Հ՝! ?*■“? £ г ^ A f

  • rtbrr-
  • յչ
"V ^

wi/Ai / ն-tttfaitfatf . յՂ:*?'!՝**Ն *?*՝• Д л /"։v ՚>№< г. . Ду >«./ ֊■)-֊«>- » A ‘|*i -у. ձՀ II/. fa»* >ր"ծ Հ,էա,Հ«*Հա-<-Հ ն1րՀ,„ MfM-f rttti t**?s jt ~* AH « 'far^i wr ՝ |<«ri /-»«֊ ftj*>* pt **& ****«!,si յ՜ ր՝Հ$Ւ՚ձ >'*Հ7ք'՝

  • Ap-V <

¥ "?-¥

  • պ*»Հէք>՝Հ ч>|м^

֊ /r» * 4/r է*րն~է նէ֊Լ Հէքէ թ^էէ»ք**%քէ պ<****Տ**՞ ք*ր ֊ .■**• ^ </#< «/мм faLXbiftft *—»ն1ք** у .fi****i ’>/'"■ mfmmtifmmtfJifat A Jfa -$'*&*“* У ^ Д* Հհ 4p fAftammmMtitffa h f if4t0mtm%m* >A м»Ду Vm •Ազգային թատրոն Պո լսի մեջ» հողվածը *Մեզու* հանդեսում