Այս էջը հաստատված է

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ ՆԳեղ. խմբագիր՝ Ան․ Գասպարյան
Տեխ. խմբագիր՝ Վ․ Գալստյան
Վերստուգող սրբագիր՝ Ա․ ՄիրզոյանՊատվեր 1893Տիրաժ 20,000
Հանձնված է արտադրության 10/ Ⅷ 1961 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 22/XII 1961 թ․։
Թուղթ 84X108 1/32, տպագր․ 29,5 մամ․, հրատ․ 21,5 մամ․։
Գինը՝ 80 կ․։


Կուլտուրայի մինիստրության Հրատարակությունների և պոլիգրաֆ արդյունաբերության Գլխավոր վարչության № 1 տպարան։ Երևան, Ալավերդյան փողոց № 65։