Այս էջը հաստատված է

''

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ

ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ ԼՈԻՓԾՎԵՑՎ

Աոաջին անգամ լույս է տեսել «Նոր-Դար» թերթում, 1890, M 68-ում, «Մի գլուխ իմ հիշատակարանից» ենթավերնագրով: Տպագրվել է նաև «Արձագանք» պարբերականի 1897 թվի M 151-ում՝ «Գաղտնիքը բացվեց» վերնագրով:

Աոանձին չի հրատարակվել, տեղ է գտել Մուրացանի երկերի հինգ հատորյակի 1 հատորում: (Հայպետարատ, Երևան, 1951):

Արտատպվում է հինգհատորյակի 1 հատորից։

ԵՐԿՈՒՍԻՑ Ո՞ՐԸ

Աոաջին անգամ տպագրվել է «Նոր֊Դար» թերթում 1891, N N 161 — 162:

Աոանձին չի տպագրվել։ Տեղ է գտել Մուրացանի երկերի հինգ հատորյակի 1 հատորում։ (Հայպետհրատ, Երևան, 1951)։

Արտատպվում է հինգհատորյակի 1 հատորից։

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՑԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ

Աոաջին անգամ տպագրվել է «Նոր-Դար» թերթի 1892 թ. N N 193—196, 198—201, 203—205, 208—209, 211։

1893 թ. N N 1—3, 6, 7, 9—12, 18, 19, 21—23, 25, 31—33, 35, 42—44, 49, 50, 52—54, 57, 58։

Երկրորդ անգամ տպագրվել 1 Մուրացանի երկերի չորսհատորյակի 2-րդ հատորում: (Պետհրատ, 1936, Երևան-Մոսկվա)։

Երրորդ անգամ՝ տպագրվել է Մուրացանի հինգհատորյակի 2-րդ հատորում: (Հայպետհրատ, Երևան, 1951)։

Տպագրվում է ըստ հինգհատորյակի 2-րդ հատորում տպված տեքստի։

Համեմատված է «Նոր-Դարի» հետ։

«Լուսավորության կենտրոնր» անավարտ է. վեպի չորս մասերից տպագրվել են միայն I և II մասերը։
»