Ինդեքս:Armenian classical poetry vol 1.djvu

Transclusion_Status_Detection_Tool  

Բովանդակություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պոեզիայի հասակը — Լ. Մկրտչյան 
 5

Վաղ քնարէրգություն

ԳՈՂԹԱՆ ԵՐԳԵՐ 
 79―81

Միջնադարյան ժողովրդական երգեր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԳԵՐ 
 83-93
Այ իմ ծիծեռնիկ 
 106

ՊԱՆԴԽՏՈԻԹՅԱՆ ԵՐԳԵՐ

Կատակերգեր

Վիպական երգեր

Վաղ քնարերգություն
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ

ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ

ԴԱԻԹԱԿ ՔԵՐԹՈՂ

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՂՑԵՑԻ

ՍԱՀԱԿ ՁՈՐԱՓՈՐԵՑԻ

ԽՈՍՐՈՎԻԴՈՒԽՏ ԳՈՂԹՆԱՑԻ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍԻՒՆԵՑԻ

ՍԱՀԱԿԴՈՒԽՏ ՍԻՒՆԵՑԻ

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

ԱՆԱՆՈԻՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԱՆԵՑԻ

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ ՊԱՀԼԱՒՈԻՆԻ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱԻԱԳ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆ

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐԱՇԵՑԻ

 222

ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ

 241

ԳՐԻԳՈՐ ՏՂԱՅ