«Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 7.djvu/598»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
Առանց խմբագրման ամփոփման
(Բոտ՝ ստեղծվում է էջ)
 
չ
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
իզոտոպ սպինների վեկտորական գումա¬
+
իզոտոպ սպինների վեկտորական գումարին, զույգությունը են։ Մ-ների չափերը,
 
ինչպես նաև դրանցում էլեկտրական լիցքի և մագնիսական մոմենտի բաշխումը՝
րին, զույգությունը են։ Մ-ների չափերը,
 
 
ֆորմֆակտորները, փորձնականորեն ամենից լավ որոշվում են Մ-ներից բարձր
ինչպես նաև դրանցում էլեկտրական լից¬
 
քի և մագնիսական մոմենտի բաշխումը՝
 
ֆորմ ֆակտորները, փորձնականորեն ամե¬
 
նից լավ որոշվում են Մ-ներից բարձր
 
 
էներգիայի էլեկտրոնների առաձգական
 
էներգիայի էլեկտրոնների առաձգական
 
ցրման ժամանակ։ Ռ․ Հոֆստեդերի, Մ․
 
ցրման ժամանակ։ Ռ․ Հոֆստեդերի, Մ․
 
Ցարյանի և այլոց փորձերը հաստատեցին,
 
Ցարյանի և այլոց փորձերը հաստատեցին,
 
որ Մ-ների շառավիղներն արտահայտվում
 
որ Մ-ների շառավիղներն արտահայտվում
են R= ГоА1/3 բանաձևով, որտեղ г0= 1,07 •
+
են R= rоА1/3 բանաձևով, որտեղ г0= 1,07 • 10^-13 սմ։
  +
• 10՜13 սմ։
 
 
Արդի միշուկային ֆիզիկայում Մ-ների
 
Արդի միշուկային ֆիզիկայում Մ-ների
 
հատկությունների նկարագրման համար
 
հատկությունների նկարագրման համար
 
օգտագործվում են տարբեր միջուկային
 
օգտագործվում են տարբեր միջուկային
մոդեչներ, որոնցից ամենատարածվածը
+
մոդելներ, որոնցից ամենատարածվածը
կաթիլային, թաղանթային և ընդհանրաց¬
+
կաթիլային, թաղանթային և ընդհանրացված մոդելներն են։ Կաթիլային մոդելի
  +
օգնությամբ Ն․ Բորը և Ցա․ Ֆրենկելը բացատրել են Մ-ների ճեղքման և միջուկային որոշ ռեակցիաների մեխանիզմը։ Թաղանթային մոդելը հաջողությամբ մեկնաբանում է Մ-ների էներգետիկ մակարդակները և ճշգրիտ բացատրում «մոգական» Մ-ների կայունությունը, այնպես,
ված մոդելներն են։ Կաթիլային մոդելի
 
  +
ինչպես իներտ գազերի քիմ․ իներտությունը բացատրվում է լրացված էլեկտրոնային թաղանթներով։
օգնությամբ Ն․ Բորը և Ցա․ Ֆրենկելը բա¬
 
  +
ցատրել են Մ-ների ճեղքման և միջուկա¬
 
  +
Ընդհանրացված մոդելը ոչ միայն ընդհանրացնում է կաթիլային և թաղանթային մոդելների հիմնական հատկությունները, այլև թույլ է տալիս կատարել նոր կանխագուշակումներ։
յին որոշ ռեակցիաների մեխանիզմը։ Թա¬
 
  +
Բարձր էներգիաների ֆիզիկայում տարրական մասնիկների և Մ-ների փոխազդեցության նկարագրության համար երբեմն օգտվում են Մ-ի օպտիկական մոդելից,
ղանթային մոդեա հաջողությամբ մեկ¬
 
 
որը Մ․ դիտարկում է իբրև որոշակի բեկման ցուցիչ և կլանման գործակից ունեցող
նաբանում է Մ-ների էներգետիկ մակար¬
 
դակները և ճշգրիտ բացատրում «մոգա¬
 
կան» Մ-ների կայունությունը, այնպես,
 
ինչպես իներտ գազերի քիմ․ իներտությու¬
 
նը բացատրվում է լրացված էլեկտրոնա¬
 
յին թաղանթներով։ Ընդհանրացված մո¬
 
դելը ոչ միայն ընդհանրացնում է կաթի¬
 
լային և թաղանթային մոդելների հիմնա¬
 
կան հատկությունները, այլև թույլ է տա¬
 
լիս կատարել նոր կանխագուշակումներ։
 
Բարձր էներգիաների ֆիզիկայում տար¬
 
րական մասնիկների և Մ-ների փոխազդե¬
 
ցության նկարագրության համար երբեմն
 
օգտվում են Մ-ի օպտիկական մոդելից,
 
որը Մ․ դիտարկում է իբրև որոշակի բեկ¬
 
ման ցուցիչ և կլանման գործակից ունեցող
 
 
մի համասեռ գունդ։
 
մի համասեռ գունդ։
  +
Միջուկային բոլոր մոդելներն էլ մոտավոր բնույթ ունեն և աշխատանքային վարկածների դեր են կատարում։ Մինչդեռ Մ-ների առավել կարևոր հատկությունների հետևողական բացատրությունը,
Միջուկային բոլոր մոդելներն էլ մոտա¬
 
  +
հիմնված ֆփգրկական ընդհանուր սկըզբունքների և նուկլոնների Փոխազդեցության վերաբերյալ հայտնի տվյալների վրա, մնում է արդի ֆիզիկայի չլուծված հիմնական պրոբլեմներից մեկը։
վոր բնույթ ունեն և աշխատանքային վար¬
 
 
Գրկ- Ландау JL Д․, Смородинский Я․ А․, Лекции по теории атомного
կածների դեր են կատարում։tՄինչդեռ
 
Մ-ների առավել կարևոր հատկություննե¬
 
րի հետևողական բացատրությունը,
 
հիմնված ֆփգրկակաՆ ընդհանուր սկըզ-
 
բունքների և նուկլոնների Փոխազդեցու¬
 
թյան վերաբերյալ հայտնի տվյալների
 
վրա, մնում է արդի ֆիզիկայի չլուծված
 
հիմնական պրոբլեմներից մեկը։
 
Գրկ- Ландау JL Д․, Смородин-
 
ский Я․ А․, Лекции по теории атомного
 
 
ядра, М-, 1955; Бете Г․, Моррисон Ф-,
 
ядра, М-, 1955; Бете Г․, Моррисон Ф-,
 
Элементарная теория ядра, пер․ с англ․,
 
Элементарная теория ядра, пер․ с англ․,
Տող 56. Տող 29.
 
Тартаковский В․ К-, Лекции по
 
Тартаковский В․ К-, Лекции по
 
теории ядра, М․, 1972․tԿ․Իսպիրյան
 
теории ядра, М․, 1972․tԿ․Իսպիրյան
  +
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՖԻՋԻԿԱ, միջու¬
 
կային երևույթների վրա հիմնված երկրա-
+
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՖԻՋԻԿԱ, միջուկային երևույթների վրա հիմնված երկրաֆիզիկական մեթոդների ամբողջություն։
ֆիզիկական մեթոդների ամբողջություն։
 
 
Ներկայումս Մ․ ե-ի մեջ տարբերում են
 
Ներկայումս Մ․ ե-ի մեջ տարբերում են
 
երեք հիմնական ուղղություն՝ ռադիո¬
 
երեք հիմնական ուղղություն՝ ռադիո¬
2321

edits