Տաղ Ծննդեան

Գրիգոր Նարեկացի


Տաղ Ծննդեան


Էին աջոյ աջոյ ձեռին,
աջոյն իւր աջ ընդ աջմէ հօր,
Ի ծոց ծնողին ծագումն անուն,
յարփւոյն ծագումն եկեալ ի սէր
կուսին ծնեալ ծոցոյն ծաղիկ։
Ծաղիկ ծոցոյ ծոց հայրենի,
ամպոյ նըման իջեալ յերկնից,
զսէր իւր ի մեզ քաղցրիկ ցօղեալ։
Սէր ի յամպոյ, ամպ սիրաշարժ,
օդոյն ցօղեալ ի նոյն գեղման,
վայր իջուցեալ կաթս անձրևաց։
Ի սիրո՜յ սէ՛ր ծանուցեալ,
սիրաբողբոջ տարփմամբ լցեալ,
սիրով ընդ սէր միաբանեալ։
Լուսինն ի լոյս ի լրումն եկեալ,
ճոխ ճեմելով՝ գիշերավարն
ըզկնի ճեմէր բարկ աստեղօք։
Առաւօտուն ցօղիկն իջեալ,
ի նոր Սիոն գծայրսըն տուեալ,
քաղցր արևով արուսեկին։
Գարունաբեր, գարնանաշարժ
գեղգեղելով երփնազարդեալ,
նոր հարսանեաց միաբանեալ։
Եկա՜յք նոր մեք զուարճացեալ,
վառ ի վառեալ տիպ ծալ ի ծալ
թըփոյն տերև յօրինեսցուք։

***

Երգ զարմանալի, երգ շարժվարժենի
տեղի եղեր բարեկերտին,
խորհուրդ խորհո՜ւրդ համերամ
զարդ երամից զարդ։
Նոճ ի նոճ յեռից
սափոր եղեգնաշէն տնկոյն,
մատն օրինօրէն, նշդարենի ռահ։
Յօնիցն նրբենից ի մի կից կամար,
նէճեմ թէ նէճեմ մէջօրէի ժամն։