«Հայոց ապաբախտ գըրողը նըստած...» «Այժըմ ահա ազատ եմ ես...»

Հովհաննես Թումանյան

«Սիրելի ընկեր, որ պատահեցիր...»* * *


Այժըմ ահա ազատ եմ ես
Իմ մուզայի բըռնությունից,
Էլ չի տանջվի սիրտըս այնպես―
Ցավ բերելով դեսից դենից...


1890-ական թվականներ