Այս էջը հաստատված է


Հատորր խմբագրել է Վլ. Դանիելյանը

Նկարիչ՝ Հ. Մուրադյան

Գեղ. խմբագիր՝ Ան. Գասպարյարյան

Տեխ. խմբագիր՝ Վ. Գալստյան

Վերստուգող սրբագրիչ՝ Բ. Քացախյան


Պատվեր 1402

Տիրաժ 20.000

Հանձնված է արտագրության 16/VIII 1962 թ.։

Ստորագրված է տպագրության 11/1 1963 թ.:

{{{1}}}

Հրատ. 16,9 մամ.։

Գինը՝ 71 կ.:

ՀՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրության Հրատարակչությունների և պոլիգրաֆ արդյունաբերության Գլխավոր վարչության N 1 տպարան,, Երեան, Ալավերդյան փող. N 65: