ԸԵԿ/Հաբեթական տեսություն/Առարկայական ցանկ

Պատմական պրոցեսի հարցը ըստ հաբեթական տեսության լուսաբանության Առարկայական ցանկ (Ընտիր երկերի ժողովածու)

Նիկողայոս Մառ

[ 323 ]

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑԱՆԿ

աբխազական այբուբեն 56
աբխազերեն 7, 16, 42, 98, 100, 101, 143, 145, 163, 173, 191, 222, 289
աբխազներ 52, 98, 163, 222, 293
ագլուտինատիվություն 174
ագլուտինատիվ ֆլեկտիվ լեզուներ 16, 174
ադրբեջանական լեզու 26, 27
ազգագրություն 170, 232
ազգակից լեզուներ 16, 94
ազգակցություն 107
ազգային լեզու 35, 183
ազգային կուլտուրա 184
ալբաներեն 19, 61
ալդանական լեզուներ 193
ածական 77, 95, 236, 162, 164, 172, 273
ածականների հատուկ կատեգորիա 75
ամերիկյան լեզուներ 37, 42, 59, 62,64, 65, 89, 110
ամորֆ կամ սինթետիկ սիստեմ 74, 173
անգիր լեզու 14, 163
անգլերեն 84, 100, 127, 220, 229
անդեմ բայեր 206
անդրադարձ բայեր 163
անդրադարձ դերանուն 163, 164
անհոդաբաշխություն 215
անորոշ հոդ 220
անջատական և համադրական կառույցք 171
անջատականություն 169, 170, 171
անջատական տիպի լեզուների սիստեմ 78
անվանական բայ 144
աշիլյան դարաշրջան 164
աշխարհաբար 197
աշխարհայացք 3, 111, 165, 169, 209, 207, 208, 257
ապագա միտոնական համաշխարհային լեզու 32
ապաշնչեղացում 151, 152
առասպել 257, 276
առաջնալեզվային կիսաշփականներ 88, 89, 90
առաջնալեզվայիններ 87, 89
աստված-արև 206
աստված երկինք 206
աստված լուսատու 278
աստվածություն 114, 115, 206
ասեմանտիզմ 171
ասորական լեզու 39
ասորերեն 69, 125, 163
ավարերեն 43
ատամնային աֆրիկատ 125
ատամնայիններ 89, 90
ատիկական լեզու 274
ատիկական հունարեն 279
արաբերեն 7, 39, 69, 81, 89, 125, 129, 138, 159, 163, 198, 199
արաբներ 89, 239, 291, 294
արամեական լեզու 69, 198
արևմուտքի նոր սիստեմի լեզուներ 224
արիական լեզու 66, 90, 184
արմատ 112
արմատական բառ 296
արմատական լեզուներ 59
արվեստ 88, 107, 135, 139, 169, 179, 290, 271
արտադրական կոլեկտիվների լեզու 197
արտադրական հարաբերություններ 177, 178, 215, 231, 232

[ 324 ]

արտադրական տոտեմ 206, 224
արտադրողական ուժեր 10, 33, 179, 216
արտադրության առարկա 156
արտադրության գործիք 219
արտադրության միջոց 298
արտասանական օրգաններ 16, 54, 147
աֆրիկական լեզուներ 62
աֆրիկատություն 127
աֆրևրասիական լեզուներ 22, 42, 297
աֆրիկյան լեզուներ 37, 42, 59, 70, 193

բազիս 216, 219
բազմանշանակություն 170
բազմիմաստություն 170, 171, 172
բաղաձայն 53, 54, 58, 89, 95, 99, 128, 143, 144, 151, 157, 158, 167, 170
բաղաձայնների փոխարկումներ 99
բայ 75, 81, 300, 111, 123-125, 127, 132, 136, 138, 144, 160, 162, 163, 164, 389, 199, 206, 224, 229, 282
բայական նախածանց 100
խոնարհում 75
բանասիրություն 70, 268
բանտու 193, 222
բառ 88, 145, 148, 161, 171 , 173, 231, 239, 274
բառապաշար 171, 196
բառարան 83, 86, 192
բառույթ 156
բասկերեն 7, 38, 65, 70, 71, 80, 91, 92, 101, 123, 124, 167, 199, 223, 221, 297
բարբառ 11, 23, 92, 194, 197, 239
բարդ հնչյուն 55, 56, 57
բարձր դասի հին գրական (ֆեոդալական) լեզու 14
բարոյականություն 179
բացառական հոլով 78
բերական աարր (տարր В) 17, 85, 135
բերբերներ 223, 270, 272
բնության դիալեկտիկա 176
բուդդայական արվեստ 68
բուդդայական գրականություն 68
բուդդայական պաշտամունք 68
բուդդայական լեզու 63
բուրժուական գրականություն 217
բուրժուական լեզվաբանություն 226
բուրժուական մտածողություն 49

գազանային լեզու 148
գազանային տոտեմ 229
գաղափարախոսություն 227, 268
գերմաներեն 59, 164, 217, 220, 221, 224, 230
գիտություն 51, 135, 169, 179, 175, 176
գլոտոգոնիա 229, 231
գծային լեզու 99, 125, 127, 132, 234, 235, 236, 240
գծային սիմվոլ 126
գոթերեն 221, 225
գործիական հոլով 193
գրաբար 102, 197, 198

դասակարգային լեզուներ 18 , 69, 187
դասակարգային կուլտուրա 29, 30, 102
դերանվանական հոլովում 79, 93
դերանուն 75, 78, 79, 80, 94, 160, 164, 170, 182, 194, 218, 224
դիալեկտիկա 3, 176, 221, 298
դիալեկտիկական զարգացում 131, 231, 280, 293
դիալեկտիկական մատերիալիզմ 175, 176, 185, 204, 232, 240
դիախրոնիկ կապակցվածություն 101
դիցաբանական ավանդություն 23, 24
դիցաբանական մտածողություն 129
դիֆուզ հնչյուն 16, 89, 143
դիֆուզոիդներ 16, 55
դրավիդյան լեզուներ 65, 66

եբրայերեն 39, 125, 297
եզակի թիվ 78, 160, 218, 220
ենթակայական հոլով 78, 93
եռաբաղաձայններ 158, 199
եռատարր 145, 275, 276, 279
եվրոպական կլասիկ լեզուներ 15, 210

[ 325 ]

Եվրոպայի նախահնդևրոպական բնակչություն 108
ետնալեզվայիններ 14, 55 , 57
երկինք 111, 112, 160, 224, 229,230, 236. 237, 238, 278, 292
երկտարր 42, 71, 113, 137, 145, 158, 159, 172, 286, 287
երկու էլեմենտներ 223
երկու տարրեր 159

զիրյանների լեզու 222
զոկերեն 197

էգեական արվեստ 295
էթնոգոնիա 183
էթնոս 275
էլամերեն 38, 222
էպոս 25, 14, 257
էսպերանտո 31
էստոներեն 101
էտրուսկերեն 65, 92

ընդհանուր լեզվագիտություն 63
թամիլյան լեզու 65, 67
թեքական լեզուներ 77, 80, 102
թեքական լեզուների սիստեմ 74, 79
թեքական տիպ 93
թեքականություն 80, 81, 101, 169
թեքում 94
թյուրքական լեզուների խումբ 61
թռչնային լեզու 71, 148, 149
թվական անուն 9, 64, 162, 164
թույլ բաղաձայն 13, 14, 55
թույլ ձայնավոր 53
թույլ հնչյուն 56
թույլ շչական բաղաձայն 13
թույլ սպիրանա 55
թույլ սուլա-շչական 57
թուրանական տեսություն 38
թուրքական լեզուներ 173
թուրքերեն 126, 194, 290

ժողովրդական արտասանություն 167
ժողովրդական վրացերեն 101

իգական սեռ 129, 222, 223
իդեոլոգիա 103, 104, 144
իդո լեզու 31
իմաստաբանական բներ 53
իմաստաբանական շարքեր 53
իմաստաբանական փունջ 128, 129
իմաստաբանություն 34, 68, 84, 85, 104, 106, 124, 130, 171, 180, 195, 188, 190, 192
իմաստախոսություն 148
իմաստի ստադիալ զարգացում 219
իմաստների ուսմունք 34
իմպերիալիզմ 186
ինգիլոյերեն 194
իոնական տարր 127, 285
իսպաներեն 91
իրանական լեզու 44, 114
իրանցիներ 13, 294
իրանցի պարսիկներ 291, 294
իրոն-օսեր 287

լազերեն 70, 80
լատինացիներ 230
լատիներեն 7, 15, 16, 22, 43, 69, 71, 86, 98, 101, 102, 111, 112, 113, 115, 123, 124, 129, 135, 138, 164, 207, 220, 222, 230, 238, 269, 272, 280, 296
լեզգիերեն 46
լեզվաբանական հին դպրոց 85
լեզվաբանական հետազոտության մեթոդ 193
լեզվաբանական սիստեմներ 193
լեզվաբանական վերլուծություն 199, 224
լեզվաբանական տեսություն 4
լեզվաբանություն 104, 185, 188, 213, 227
լեզվագիտական նոր տեսություն 10, 12, 25
լեզվագիտաիան նոր ուսմունք 12
լեզվագիտական վերլուծություն 41, 136
լեզվագիտական տեսություններ 12
լեզվագիտություն 37, 38, 46, 92, 109, 175

[ 326 ]

լեզվաընտանիքներ 169
լեզվախումբ 86, 180, 191
լեզվականն առաջնային էլեմենտներ 221
լեզվական սիստեմներ 173, 193
լեզվական ստեղծագործություն 87, 181
լեզվական տարբեր սիստեմներ 21
լեզվական տեսություն 180
լեզվահնէաբանություն 231, 280, 288
լեզվաստեղծական ընդհանուր պրոցես 114, 234
լեզվաստեղծություն 35, 102, 227
լեզվի դիալեկտիկա 217
լեզվի զարգացման պատմություն 160
լեզվի ընդհանուր ուսմունք 4, 29, 31, 35, 59, 268
լեզվի ծագում 180, 182, 231
լեզվի կառույցք 161
լեզվի հաբեթական ուսմունք 29
լեզվի հին գիտություն 233
լեզվի հին ուսմունք 16, 48, 211
լեզվի հնէաբանություն 4, 17, 18, 25, 63, 77, 84, 89, 112, 115, 127, 145,
198, 199, 277, 287, 290
լեզվի միասնություն 181, 213
լեզվի նախնական տարրեր 215
լեզվի նոր տեսություն 13
լեզվի նոր տիպ 18
լեզվի նոր ուսմունք 4, 9, 10-12, 21, 26, 47, 157, 169, 193, 203, 205, 206, 208, 215, 217, 218, 223, 231, 234, 235, 290, 295
լեզվի չորս տարրեր 146, 148, 150
լեզվի պատմություն 34
լեզվի ստադիալ զարգացում 16, 75, 168, 169, 198, 239
լեզվի սիստեմ 104, 110, 165
լեզվի տեխնիկա 104, 232
լեզվի տիպոլոգիա 28
լեզու 10, 11, 104, 110, 111, 169, 204, 205, 231, 239, 257, 263
լեզուների ազգակցություն 86
լեզուների դասակարգում 59, 86, 106
լեզուների ընտանիքներ 109
լեզուն ծննդաբանական ծառ 60, 105
լեզուների ծննդաբանություն 87
լեզուների հատուկ սիստեմ 83
լեզուների համեմատական քերականություն 191
լեզուների հին սիստեմներ 91
լեզուների «հնդևրոպական» ընտանիք 60
լեզուների միջնորդավորող անցողիկ սիստեմ 77
լեզուների պրոմեթեիդյան սիստեմ 82
լեզուների սիստեմ 106, 165, 169, 170
լեզուների տարբեր ընտանիքներ 104
լեզուների ուրանյան սիստեմ 61
լեհերեն 292
լեռնական լեզուներ 101, 209
լուդիերեն 101

խալդական լեզու 13
խալդեր 13, 293, 294
խալդերեն 38, 188
խաչավորման պրոցես 140, 158, 159
խաչավորված տերմին 136, 145, 167
խաչավորում 4, 18, 19, 53, 95, 99, 13, 123, 124, 127, 135, 136, 137, 140, 142, 145, 158, 159, 180, 197, 222, 273, 280
խոնարհում 218
խոսակցական լեզու 218, 236
խոսվածքներ 92, 194, 197
խոսքի կառուցվածք 188
խոսքի հին ուսմունք 226
խոսքի մասեր 160, 161, 162, 164, 170, 171, 172
խոսքի քերականական մասեր 162
խուլ սպիրանտ 87

ծագումաբանական վերլուծություն 105
ծննդաբանական աղյուսակ 62, 64, 102
ծննդաբանական ծառ 37, 59, 61, 72, 82, 84, 85, 106

կտրիչների կենդանի լեզու 223
կապեր 176, 263
կելտերեն 120
կենդանական հնչյուն 104, 182, 183, 187
կենդանական լեզու 4, 104

[ 327 ]

կենդանական տոտեմային ձեռնալեզու 239
կերպավորություն 20
կիմերներ 24, 25, 289
կինետիկ լեզու 87, 99, 103, 111, 117, 118, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 138, 140, 142, 144, 146, 234
կիսաձայններ 52
կիսաշփականներ 54, 55, 89, 143
կիրգիզներ 52
կոլեկտիվ արտասանություն 185
կոլեկտիվ երգ 182
կոլեկտիվ սիմվոլ 161
կոլխեր 108, 316
կոկորդային հնչյուններ 89, 149
կոմիերեն 97, 101, 158
կոմիների կամ զիրյաների ֆիննական լեզու 23
կոմպլեքսային արտասանություն 130
կոմպլեքսային հնչյուններ 131
կոշտ բաղաձայններ 83
կոսմիական աշխարհայացք 24, 207, 215, 233, 234, 287
կոսմիական տոտեմ 224
Կովկասի լեզուներ 37, 38, 39, 48
Կովկասի հաբեթական լեզուներ 14, 15, 42
կովկասյան լեզուներ 38, 222
կորեական լեզու 68
կցական լեզուներ 77, 83, 173
կցական լեզուների սիստեմ 78
կցական հոլովում 79, 80
կցականություն 78, 83, 160
կուլտուրա 22, 25, 109, 111, 112, 169, 264

հաբեթաբանական այբուբեն 56
հաբեթաբանություն 4, 25, 33, 109, 124, 137, 180, 189, 190, 218
հաբեթական աբխազներ 118
հաբեթական լեզվաբանություն 35, 49, 53, 185, 288
հաբեթական լեզվագիտություն 28, 36, 104, 109, 110, 184, 190
հաբեթական լեզուներ 13, 16, 19, 20, 35, 36, 38. 40, 41, 42, 44, 53, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 79, 80, 89, 93, 101, 105, 106, 109, 116, 125, 129, 143, 145, 164, 174, 184, 191, 192, 193, 197, 198, 282, 296, 297
հաբեթական լեզուների սիստեմ 90
հաբեթական լեզուների ուսմունք 28
հաբեթական խոսվածք 21
հաբեթական հնչյունաբանության օրենքներ 23
հաբեթականներ 18, 19, 56, 61, 68, 117, 182, 286, 295
հաբեթական սիստեմ 37, 135, 165, 174, 197, 221
հաբեթական սիստեմի վրացերեն 78
հաբեթական ստադիայի հնչյունական սիստեմ 89
հաբեթական տառադարձություն 86-58
հաբեթական տեսություն 3, 13, 14, 28, 29-35, 37, 41, 47, 51, 59, 63, 64, 70, 72, 76, 82, 74, 111, 114, 169, 180-189, 198, 194, 217, 223, 231, 235, 267
հաբեթական ուսմունք 49
հաբեթիդներ 21
հագագային հնչյուններ 13, 55, 57
համաշխարհային միասնական լեզու 31
համեմատական մեթոդ 47, 143, 194, 284
հաեմատական ստատիկ քերականություն 100
համեմատական քերականություն 36, 116, 191, 192
Հայաստանի երկու լեզուներ 61
Հայաստանի լեզուներ 19
հայեր 52, 115, 117, 126, 127, 133, 137, 138, 159, 167, 289, 291, 292, 293
հայերեն 95, 97, 101, 102, 114, 123, 124, 128, 144, 145, 146, 159, 166, 167, 174, 197, 221, 222, 223, 230, 290
հայերենի թեքականություն 101

[ 328 ]

հայկական էպոս 41
հայ-վրացական համեմատական քերականություն 19
հայցական հոլով 62, 80, 198, 220
հասարակ անուններ 224
հարավային կովկասյան լեզուներ 46
հելեներեն 22, 280
հեռավոր արևելյան լեզուներ 62
հետնալեզվային ապաշնչեղացում 153, 154
հետնալեզվային կիսաշփականներ 88, 89
հետնալեզվային հնչյուններ 89, 90, 99
հին գրական վրացերեն 19, 101, 162
հին լեզվաբանական դպրոց 86
հին լեզվաբանական ուսմունք 187
հին լեզվաբանություն 33, 266
հին ֆորմացիայի լեզուներ 75
հին ֆրանսերեն 120
հյուսիսային կովկասյան լեզուներ 46, 101
հյուսիսային-աֆրիկյան լեզուներ 42
հնագիտություն 26, 107, 375, 293
հնդևրոպական լեզվաբանություն 9, 16, 19, 18, 26, 47, 49, 53, 61, 198, 180, 287, 294
հնդևրոպական լեզուներ 19, 20, 37, 38, 39, 60, 62, 180, 184, 221, 282, 297
Հնդկաստանի տեղական լեզուներ 65
հնէաբանական հետազոտություն 108, 145, 162, 163, 225, 289
հնէաբանական մեկնաբանում 193, 288
հնէաբանական վերլուծություն 192, 199, 239
հնէաբանություն 34, 64, 100, 111, 112, 136, 192
հնչական լեզու 32, 34, 45, 46, 62, 70, 99-103, 110, 117, 118, 125, 127, 128, 130-133, 138-146, 150, 155, 160, 162, 182, 171, 183, 184, 187, 204, 215, 218, 224, 232-236, 263, 264, 280, 289, 292-298
հնչական կոմպլեքս 100, 329, 131, 138, 141, 142, 143, 147, 150, 164, 225
հնչյուն 15, 16, 53, 54, 57, 87, 88, 99, 104, 130, 131, 132, 133, 142, 143, 144, 149, 157, 166, 170, 221, 257
հնչյունաբանական օրենքներ 17, 104, 125, 150, 155, 157, 185, 187, 282
հնչյունաբանություն 54, 123, 196, 226
հնչյունական փոփոխություններ 98, 229
հնչյունական օրենքներ 104, 455, 157, 222
հնչյունային տարրեր 97
հնչյունների դիֆուզ վիճակ 131
հնչյունների ձևական ուսմունք 53
հնչույթ 16, 143
հոգնակի թիվ 80, 396, 218, 220
հոդաբաշխ լեզու 183
հոդաբաշխ հնչյուն 131, 132, 143
հոլով 77
հոլովում 74, 75, 173, 218, 220
հոտենտոտներ 26, 149
հոտենտոտների լեզու 26, 42, 71, 148, 149
հույներ 115, 116, 117, 134, 207, 235, 269, 270, 291
հունարեն 7, 15, 43, 69, 71, 86, 90, 101, 102, 129, 135, 136, 137, 138, 145, 159, 220, 221, 238, 269, 296, 297

ձայնադարձ 53, 155
ձայնավոր հնչյուն 53, 04, 55, 135, 143, 157, 170, 221, 286
ձայնեղ հնչյուններ 13, 89
ձայնեղ սպիրանտ 57
ձայնորդներ 90, 91
ձեռնալեզու 77, 103, 132, 146, 233, 236, 240
ձեռնամտածողություն 232, 233
ձեռնային խելք 130
ձեռք 111, 112, 129, 133-134, 144, 145, 146, 162, 173, 224, 232, 235, 236, 270, 297, 298
ձեռք լեզու 236
ձևաբանական դասակարգում 191

[ 329 ]

ձևաբանություն 45, 68, 82, 83, 84, 86, 123, 160, 161, 171, 185, 191, 196, 218, 239
ձևական հնէաբանություն 85, 86
ձևական վերլուծություն 18, 85, 199
ձևական տիպաբանություն 84, 86
ձևերի ուսմունք 218

ճաներեն 7, 60, 70, 79, 80, 94-98, 101, 127, 145, 194, 222
ճապոներեն 68, 84

մալայան լեզու 67, 83, 84
մակբայ 160
մարքսիզմ 3, 33, 175, 177, 180, 185, 186, 216
մեգրելերեն 7, 46, 60, 70, 79, 80, 94-101, 106, 126, 145, 191, 194, 221, 238
միավանկություն 171, 172
միջազգային լեզու 30
միջերկրածովյան կուլտուրա 22
միջերկրածովքի հնդևրոպական լեզուներ 19
միջին և հարավաֆրիկյան լեզուներ 71, 110
մոնղոլերեն 44, 68, 70, 194
մորդվայական լեզվի մոկշանյան բարբառ 85
մորդվայերեն 7
մորդվիններ 42, 52
մտածողության զարգացում 116, 222
մտածողության ծագում 231
մտածողության տարբեր սիստեմ 103
մտածողություն 22, 88, 104, 112, 176, 179, 204, 205, 229, 233, 236, 240, 254, 257

յակուտերեն 145
յոնական տարր 44
յուկագիրերեն 7

նախադասություն 94, 161, 170
նախալեզու 13, 19, 39, 45, 82
նախածանց 63, 81, 83, 170, 173, 226
նախածանցային կազմավորում 67, 83, 84
նախապատմական Եվրոպայի լեզուներ 65
նախապատմական լեզուներ 20, 100, 110
նախապատմություն 23, 24, 186, 279, 285, 291, 292
նախդիր 77, 109, 225
նախնադարյան կուլտուրա 111, 167
նախնադարյան հնչական լեզու 197
նախնական խաչավորում 45
նախնական մտածողություն 233, 276
նամայերեն 42, 71
նայ հնչյուններ 44, 53, 91, 155, 295
ներգոյական հոլով 77, 196
ներգործական բայեր 207
նյութական կուլտուրա 4, 12, 21, 23, 34, 50, 66, 86, 88, 109, 110, 114, 175, 188, 189, 190, 164, 269
նոր էլամերեն
նոր վրացերեն 101

շաղկապ 76, 148, 160, 161, 162, 164, 173, 174
շարահյուսություն 85, 161, 182, 197, 239
շնչեղ հնչյուն 127, 159, 167
շչական հնչյուններ 13, 14, 94 98, 99, 101, 191, 194, 297
շչական խումբ 14, 44, 79, 80, 95, 124, 126, 151, 152, 153, 154
շրթնային բաղաձայն 96
շրթնային ձայնավորում 114
շումերական գրավոր լեզու 184
շումերների լեզու 222

ոչ հաբեթական լեզուներ 102
որոշիչ հոդ 196, 220
որսորդական հատուկ լեզու 87

չեզոք սեռ 220
չեչեներեն 46
չերեմիսերեն 101
չերքեզերեն 46

[ 330 ]

չինարեն 23, 26, 32, 42, 62-65, 84-86, 92, 101, 172
չինարեն դասական գրական լեզու 63
չղջիկների լեզու 71
չորս տարրեր 17, 18, 34, 131, 153, 155, 157, 171, 199, 223
չուվաշերեն 7, 15, 18, 61 , 65, 96-98, 123, 138, 159, 162-164, 189, 193, 194, 199
չուվաշներ 23, 116, 292

պալեոասիական լեզուներ 64
պաշտամունքային լեզու 131, 132, 146
պատմական մատերիալիզմ 3, 216
պարզ հնչյուն 16, 56, 57
պարսկերեն 23, 44, 101, 114, 115, 158
պելասգներ 108, 109
պոեզիա 135, 147
պրոմեթեիդյան լեզուներ 60, 65, 80, 82, 89, 90, 91, 109, 124, 125, 129, 164, 172

ռելիկտային հաբեթական լեզուներ 102
ռոմանական լեզուներ 91, 102, 230
ռոշյան տարր 115, 124, 125
ռուսերեն 21, 42, 77, 89, 91, 124-129, 144, 145, 158, 159, 160, 172, 217, 220, 223, 224, 257, 275, 287, 290
ռուսներ 223, 291, 293, 295, 298

սալյան տարր 115, 124
սանսկրիտերեն 38, 35, 68, 90, 110, 137, 184, 272
սեմական լեզուներ 38, 39, 40, 61, 67, 81-83, 89, 129, 158, 163, 198
սեմիտներր 22, 81, 239
սեպագիր մեռյալ լեզուներ 38
սեռական հոլով 79, 80, 98, 163, 174, 195, 196, 198, 220, 274
սիբիլանտ հնչյուն 14, 15, 44, 55, 137
սիբիլանտ լեզուներ 95
սիբիլանտ ճյուղ 14, 54, 79, 101, 137, 151
սիբիլանտներ 56, 57
սիբիրյան հյուսիսային լեզու 129
սինթետիկ լեզու 61, 72, 73, 77, 85, 173, 174
սլավոններ 51, 116, 287
սկյութացի 191
սկյութերեն 24, 64
սկսյոտ-կոլխեր 191
սպիրանտ 14, 55
սպիրանտ լեզուներ 95
սպիրանտ ճյուղ 54
սպիրանտներ 14, 53, 54, 56, 57, 88, 89
սվաներեն 7, 39, 46, 60, 127, 191, 221, 225, 286
ստադիալ զարգացում 231, 263, 265, 275, 280, 288, 289, 294, 298
սուդանական լեզուներ 71
սուլական խումբ 14, 44, 95, 114, 137, 151-154, 195
սուոմի լեզու 43, 55

վանկ 172
վերաձայնավորում 230
վերշիկերեն 91
վերջածանց 63, 80, 81, 170, 226
վոլ-կամայի լեզուներ 15
վրացերեն 7, 14, 37, 38, 39, 40-42, 45, 47, 60, 70, 78, 79, 83, 89, 94-100, 113,- 114, 115, 123-128, 136-139, 144, 145, 160, 162, 167, 174, 191, 194, 195, 198, 199, 222, 224, 238, 286, 287, 291, 294, 297
վրացիներ 90, 137, 148, 159, 163, 286, 288, 293

տաճկերեն 7, 15, 23, 26, 77
տաջիկական լեզու 158
տարրեր 18, 23, 34, 75, 80, 110, 115, 135, 138-141, 142, 143, 151-155, 159, 171, 173, 176, 269, 276, 277
տիբեթերեն 67, 69, 83, 84
տոտեմ 136, 218, 229, 230, 283, 284
տոտեմական աշխարհայացք 207
տրական հոլով 94, 195, 196, 198

[ 331 ]

ցեղանվանական բառեր 17

ուգրական լեզուներ 193
ուժեղ բաղաձայններ 53, 55, 57
ուկրաինացի 52 208, 93, 295, 298
ուղղական հոլով 78, 79, 81, 195, 196, 198, 220
ուտիացի 13, 116
ուրալա-ալթայական լեզուներ 38, 39, 60

փափուկ բաղաձայններ 83
փեհլեվերեն 7, 101, 115
փնջային իմաստ 15, 113, 129

քամական լեզուներ 93
քարթվել-վրացիներ 195
քերականություն 43, 84, 185, 219

օսական լեզու 210
օսեր 115
օվկիանական լեզուներ 59, 62, 65, 67

ֆեոդալական լեզու 196, 197
ֆիննական լեզուներ 15, 38, 42, 44, 51, 61, 67
ֆիննական և ուգրական լեզուներ 194
ֆիններ 51, 116, 125, 222, 223, 287, 291
ֆլեկտիվ կառուցվածքի լեզուներ 191
ֆոլկլոր 29
ֆորմալ համեմատական քերականություն 95
ֆորմալ պալեոնտոլոգիա 174
ֆրանսերեն 91, 124, 138, 172, 217, 220, 223
ֆրանսիացի 167, 206
ֆունկցիոնալ անցման օրենք 23
ֆունկցիոնալ իմաստաբանություն 128
ֆունկցիոնալ փոխարինսւմ 181