Մանուկն ու ջուրը Գարնան հրավեր

Հովհաննես Թումանյան

Երկու հոգիԳԱՐՆԱՆ ՀՐԱՎԵՐ


Բացվում են գարնան
Օրերը պայծառ.
Կգա՞ս, իմ ընկե՛ր,
Գընանք դեպի սար,

Գընանք դեպ այնտեղ՝ երկնահաս վերև,
Կյանքը լայնարձակ, երկինք ու արև...

Փըթթում են գարնան
Ծաղկունքը վառ-վառ.
Վե՛ր կաց, վե՜ր, ընկե՛ր,

Ելնենք դեպի սար.
Հազար գույներով, հազար-հազար ցեղ
Ժըպտում են նըրանք ու բուրում այնտեղ...

Կանչում են գարնան
Հավքերն անհամար.

Գընա՛նք, իմ ընկե՛ր,
Թռչենք դեպի սար,
Երգենք նրանց հետ՝ երկնահաս վերև,
Կյանքը լայնարձակ, ծաղիկ ու արև...


1911