N. N․ (Ա՛յր խեղճամիտ, որ հասած օր ծերության, մի կտոր)

Մակագրություն մի գրքի վրա N. N․ (Ա՛յր խեղճամիտ, որ հասած օր ծերության, մի կտոր)

Եղիշե Չարենց

Heinrich Heine

[ 450 ]

N. N.


Ա՛յր խեղճամիտ, որ հասած օր ծերության, մի
կտոր

Հացն է շինել սկզբունք, և ծառայում է համեստ

Ով որ փշրանք խոստանա — օ, նրա՛ն լոկ,
դեմքին քաշելով

Քո՛ղ թափանցիկ, որ ծածկե մորթն իր՝ անչա՜փ

հաստաբեստ..․


1933 VI 8