Հեղինակ:Պաղտասար Դպիր


Շողք.pngՉափածո

Պաղտասար Դպիրի մասին

  • Մ. Պոտուրեան, Պաղտասար Դպիր, «Բազմավեպ», 1912, էջ 334-339
  • Արշակ Չոպանյան, Հայ էջեր, Փարիզ, 1912, էջ 91-102


  Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի: